VEDTÆGTER FOR ROM RIDEKLUB

_________________________________________________________________________________

§ 1. NAVN:

Klubbens navn er ROM RIDEKLUB, forkortet ROM. Hjemsted er Lemvig Kommune. Adressen  er: Overbygaard,  Smedevej 21,  Rom, 7620 Lemvig.

§ 2. FORMÅL:

Klubbens formål er at fremme  interessen for  heste og ridesport  på Lemvig-egnen  ved

at:

 

Uddanne interesserede, især børn og unge, i omgangen  med heste og udøvelse af de af Dansk Ride Forbund  (herefter  kaldet  DRF) anerkendte  ridediscipliner.

Arrangere  ridning  under ledelse.

Afholde  ridearrangementer  af forskellig art.

 

§ 3. DRF:

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund (DRF) under Dansk Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte  voldgiftsbestemmelser.

§ 4. MEDLEMMER:

Klubben kan have både aktive og passive medlemmer. Optagelse afgøres af bestyrelsen. Bestyrelsen kan nægte en ansøger optagelse i klubben, hvis den har bestemte grunde til at formode,  at ansøgeren  vil  modarbejde  klubbens formål.

Seniormedlemmer er alle over 25 år. Medlemmer mellem 18 og 25 år er ungdomsmedlemmer.  Unge under  18 år er juniormedlemmer.

Passive og juniormedlemmer  har ikke  stemmeret.

Oprettes  en juniorbestyrelse  har juniormedlemmerne  dog stemmeret  til denne.

Forældre til juniormedlemmer

har en stemme  pr. familie.

Forældre til juniormedlemmer

behøver  ikke at være  medlemmer  for at have stemmeret.

Forældre til juniormedlemmer

er valgbare til bestyrelsen.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes ved beslutning på en ordinær generalforsamling. Forslag om udnævnelse af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand  for  diskussion  på generalforsamlingen.

Æresmedlemmer  har stemmeret  og er  kontingentfrie.

§ 5. INDMELDELSE:

Ansøgning om indmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen. lndmeldelsesblanketter fås ved  henvendelse til  kassereren eller underviseren.

Juniorer  skal indmeldes ved deres forældre  eller  værge.

Optagelse  sker  som årsmedlem.

Indmeldelse kan finde sted på et hvilket som helst tidspunkt af året. Indmeldelsen er bindende for mindst et år, og i øvrigt indtil udmeldelse sker efter de i §6 anførte regler.

Medlemskabet er gyldigt, når bestyrelsen har modtaget underskrevet indmeldelses­ blanket. Medlemmet er dog først startberettiget og stemmeberettiget, når kontingent er indbetalt.

§ 6. UDMELDELSE:

Indmeldelsen er bindende indtil klubbens bestyrelse eller kontor har modtaget udmeldelse,  der skal være skriftlig.

Udmeldelse kan kun ske med 1 måneds varsel til den 1/1 eller 1/7.

§ 7. INDSKUD OG KONTINGENT:

Regler om og størrelsen af eventuelt indskud, kontingenter, priser på klubundervisning  og særlige medlemsbidrag besluttes af generalforsamlingen efter anbefaling fra bestyrelsen for et år frem i tiden. Oplysning om de for tiden gældende satser fås ved henvendelse  til  klubbens bestyrelse.

§ 8. RESTANCE:

Når et medlem ikke har betalt forfaldent kontingent senest en måned efter forfaldsdag, skal klubben skriftligt anmode medlemmet om beløbets indbetaling inden 14 dage fra brevets dato. Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdag slettes medlemmet automatisk fra medlemslisten, og meddelelse herom kan gives til DRF til offentliggørelse i Ridekalenderen. Medlemmet kan herefter ikke deltage i konkurrencer under  DRF før  restance  og kontingent  indtil lovlig udmeldelse er betalt.

Nyoptagelse kan da kun ske mod betaling af gælden og evt. nyt indskud. Tilsvarende regler gælder for  anden forfalden  skyld til klubben.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fritage et medlem, der indgiver skriftlig og nærmere motiveret ansøgning derom, for betaling af kontingent, dog højst for et regnskabsår ad gangen.

§ 9. GENERALFORSAMLINGEN:

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Generalforsamlingen kan således tage stilling til alle spørgsmål,  i hvilke dens  kompetence  ikke i disse vedtægter  udtrykkeligt er udelukket.  Spørgsmål,  som klart falder  udenfor  klubbens formål, jfr.  §2, kan dog  ikke behandles  på generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Generalforsamlingen, der ledes af en på denne valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen, indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af brev til klubbens aktive medlemmer samt ved annoncering i dagspressen og opslag på klubbens opslagstavle.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen samt eventuelt indkomne forslag til ændring af vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder medlemstorslag til ændringer i vedtægterne, skal være bestyrelsen  i hænde senest den  1. februar.

Indkomne forslag udsendes derefter til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

§ 10. GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGSDYGTIGHED:

På generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, træffes beslutninger  ved  simpelt flertal.

Valg af dirigent.

Formanden aflægger beretning om årets virksomhed. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Behandling af  indkomne forslag.

Fastsættelse af kontingent m.v. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valg  af revisorer.

Eventuelt.

 

Ændringer i og tilføjelser til vedtægterne kræver dog, at to trediedele af de afgivne stemmer  er for forslaget.

Stilles der krav derom af mindst 5 af de fremmødte medlemmer, skal afstemningen foregå skriftlig.

I tilfælde  af stemmelighed  er et forslag forkastet.

Stemmeret  kan kun udøves ved  personligt fremmøde.

§ 11. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder anledning dertil, og skal indkalde til en sådan, når mindst 10 af klubbens medlemmer skriftligt forlanger dette med angivelse  af, hvad de ønsker   behandlet.

Indkaldelsen sker på den i §9 angivne måde og skal, når den sker ifølge begæring fra medlemmerne,  finde sted senest  1 måned efter  begæringens  modtagelse.

§ 12. BESTYRELSEN:

Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter, som vælges på generalforsamlingen. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmerne  samt  suppleanterne  skal være amatører.

Formanden og et bestyrelsesmedlem er på valg i lige år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer  i ulige år, suppleanter  er på valg hvert  år.

Klubben tegnes af formand og kasserer i forening med yderligere to bestyrelsesmed lemmer.

Kasseren kan både vælges  blandt bestyrelsesmedlemmer  eller  uden for  bestyrelsen

På førstkommende bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig selv med en næstformand  og sekretær.  Næstformanden fungerer  i formandens forfald.

Bestyrelsen afgør selv, i hvilke tilfælde suppleanterne skal indtræde i bestyrelsen. Forefindes der ikke flere suppleanter, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

Genvalg til bestyrelsen  kan finde sted.

Ridecentrets ejer/berider skal være faglig konsulent for bestyrelsen, idet han har ansvaret for al  undervisning.

Hvis bestyrelsen beslutter det, kan der vælges en juniorbestyrelse bestående af 5 medlemmer. Til dette valg har juniormedlemmerne alene stemmeret. Denne bestyrelse udpeger selv 2 af medlemmerne til at indtræde i klubbens egentlige bestyrelse. Disse 2 har ret til at overvære bestyrelsesmøderne,  ligesom de har ret til at udtale sig. De har  dog  ikke stemmeret.

Alle juniorbestyrelsesmedlemmerne vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Udvalgsformænd, til de af bestyrelsen nedsatte faglige udvalg, vælges på generalforsamlingen  for en 2-årig  periode,  hvorefter  udvalgene  supplerer  og konstituerer sig selv. Bestyrelsen kan til enhver tid etablere eller opløse et udvalg. Hvert udvalg skal have en  kontaktperson  i bestyrelsen.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves generalforsamlingens godkendelse  forinden  dispositionen foretages.

§ 13. PROTOKOL:

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat godkendes og underskrives ved næste bestyrelsesmøde. Godkendte beslutningsreferater (minus eventuelle personsager) offentliggøres  ved opslag  på klubbens opslagstavle  efter bestyrelsens  godkendelse.

§ 14. BESTYRELSESMØDER:

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han finder det fornødent, eller når to af bestyrelsens  medlemmer  ønsker det.

Bestyrelsesmøder skal dog afholdes jævnligt.

Formanden leder forhandlingerne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens  medlemmer  er tilstede.

Afgørelser  træffes ved almindeligt flertal,  se dog §17, stk.  2.

I tilfælde af stemmelighed giver formandens stemme udslaget.

Herudover fastsætter  bestyrelsen  selv  sin forretningsorden.

Ejeren af rideetablissementet (Overbygaard) kan deltage i bestyrelsesmøder efter behov og efter forudgående  aftale,  men uden  stemmeret.

§ 15. KLUBBENS DAGLIGE DRIFT:

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg bestående af formanden eller næstformanden samt yderligere et eller to medlemmer. Forretningsudvalget kan supplere sig med et medlem  uden for  bestyrelsen.

Forretningsudvalget er berettiget til at handle på klubbens vegne i mindre sager, der ikke tåler udsættelse, men har i så fald at forelægge sagen til godkendelse for bestyrelsen  på førstkommende  møde.

§ 16. REGNSKAB:

Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens regnskaber. Kassereren fører på bestyrelsens vegne et medlemskartotek samt bogholderi og regnskab, der til enhver tid udviser klubbens drift og  økonomiske  stilling  på overskuelig måde.

Regnskabsåret  er fra  1. januar  til 31. december.

Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte  revisorer, der til enhver tid kan forlange sig samtlige bilag og kassebeholdninger forevist,  og som overfor  bestyrelsen er pligtige at gøre opmærksom på dispositioner, som de finder uforsvarlige eller  regnskabsmæssigt  betænkelige.

Hvis bestyrelsen vælger at bruge en aut. revisor til årsregnskabet, behøver de af generalforsamlingen  valgte  revisorer  ikke at  revidere regnskabet.

Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for klubben indgåede forpligtelser, for hvilken alene klubben hæfter med dens respektive formue.

Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for klubben ud over kontingent, ridning under ledelse, eventuelt indskud og lignende på generalforsamlingen vedtagne  medlemsbidrag.

Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens eventuelle overskud af nogen art.

§ 17. EKSKLUSION OG KARANTÆNE:

Bestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde ekskludere et medlem, som i eller uden for klubben har gjort sig skyldig i en optræden af en sådan art, at klubbens værdighed eller trivsel ville lide skade, hvis udelukkelse ikke fandt sted.  Bestyrelsen skal dog forinden have givet det pågældende  medlem adgang til at udtale sig over for    bestyrelsen.

For at en udelukkelse skal være gyldig kræves, at den fuldtallige bestyrelse er til stede  og deltager  i afstemningen,  samt  at beslutningen træffes enstemmigt.

Afgørelsen forelægges til godkendelse ved førstkommende generalforsamling, hvor den kan omstødes.  I den mellemliggende  periode er det pågældende  medlem udelukket fra  at deltage  i klubbens aktiviteter.

Udelukkelsen skal være optaget som særskilt punkt på dagsordenen til generalforsamlingen,  og det  pågældende  medlem skal have adgang til at udtale  sig.

Den endelige eksklusion af et medlem kan således kun foregå  på generalforsamlingen. Et ekskluderet medlem kan kun optages igen efter godkendelse på en ny generalforsamling.

Har et medlem på en og eller anden måde opført sig til skade for klubben uden at dette giver anledning til eksklusion, kan bestyrelsen idømme det pågældende medlem karantæne i op til 3 måneder. De ovenfor i stk. 1 og 2 nævnte regler finder tilsvarende anvendelse. Tilsidesætter det pågældende medlem herefter fortsat på lignende måde  sine medlemsforpligtelser, kan spørgsmålet om eksklusion afgøres ved simpelt stemmeflertal  i bestyrelsen.  Reglen i stk.  1, 2 og 3 finder tilsvarende  anvendelse.

§ 18.  KLUBBENS OPHØR:

Beslutning om klubbens ophør kan kun tages på to hinanden følgende og i den anledning specielt indkaldte generalforsamlinger, der skal holdes med mindst en måneds mellemrum. Beslutningen om ophør skal på begge disse generalforsamlinger vedtages  med to trediedele  af de afgivne stemmer.

Bestemmelser om afvikling af visse af klubbens forpligtelser, samt om salg af ejendele  og lignende  i likvidationstilfælde,  tages  dog ved simpelt stemmeflertal.

Opløses klubben skal eventuelle aktiver tilfalde almennyttige ridesportslige aktiviteter i Lemvig Kommune.

Vedtaget på stiftende generalforsamling i november  1987, og ændret på generalforsamling den 25. august 1994, på ekstraordinær generalforsamling  den 20. marts 2000 og generalforsamlingen den 29. august 2001, generalforsamlingen den 28. august 2002, generalforsamlingen den. 19. august 2003 og senest generalforsamlingen den. 9. august  2004.